Legal

RÄTTSLIGT MEDDELANDE/UPPHOVSRÄTT

ANSVARSFRISKRIVNING

1. Webbinnehåll

Camozzi Pneumatik AB – hädanefter kallat “Camozzi” – ska inte garantera att denna information, inklusive den information som rör produkter, uppdateras korrekt, komplett och relevant. Camozzi ska inte åta sig något ansvar för skador på material eller immateriella produkter till följd av användningen av eller misslyckande att använda denna information, eller till följd av felaktig eller ej fullständig information, med undantag för fall av bevisat fel eller försummelse som gjorts av Camozzi. Innehållet ska inte medföra åtaganden och inte vara bindande. Camozzi förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, uppdatera eller radera partiella eller hela delar av webbsidan utan förhandsmeddelande och att upphäva offentliggörandet tillfälligt eller permanent.

2. Rättslig giltighet av ansvarsfriskrivningen

Ansvarsfriskrivningen ska utgöra en del av vårt webbinnehåll som rör denna sida. I händelse att några delar av texten eller några enskilda formuleringar häri inte överensstämmer med eller motsvarar tillämpliga lagar i sin helhet eller delvis, ska återstående delar av detta dokument, inklusive innehåll och giltighet, inte påverkas.

UPPHOVSRÄTT

Denna webbsida tillhör endast Camozzi. Alla uppgifter och information häri (inklusive men inte begränsat till foton, bilder, ritningar, varumärken och ikoner) ska omfattas av nationella och internationella lagbestämmelser som rör skydd av immateriella rättigheter. Innehållet på denna webbsida får inte dupliceras, ändras, processas, rapporteras eller distribueras, inte ens partiellt, utan särskilt skriftligt tillstånd från Camozzi. All oauktoriserad användning ska bli föremål för åtal.