Legal

WETTELIJKE MEDEDELING / COPYRIGHT

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Webinhoud

Camozzi Automation B.V.– hierna aangeduid als “Camozzi” – garandeert niet dat de informatie die hier wordt geboden, met inbegrip van de informatie inzake producten, up-to-date, correct, volledig en relevant is. Camozzi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiaal- of intellectuele schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de geboden informatie of van het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, behalve in het geval van bewezen opzettelijk wangedrag of nalatigheid door Camozzi. De inhoud duidt niet op eender welk engagement en is niet-bindend. Camozzi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltelijke of volledige gedeelten van de site zonder melding te wijzigen, te updaten of te wissen en de publicatie op te schorten, gedeeltelijk of definitief.

2. Geldigheid van de afwijzing van aansprakelijkheid

De afwijzing van aansprakelijkheid is een integraal onderdeel van onze webinhoud inzake deze pagina. In het geval dat delen van deze tekst of individuele formuleringen hierin in hun geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, worden de overige delen van dit document, waaronder inhoud en geldigheid, hierdoor niet aangetast.

COPYRIGHT

Deze site is exclusief eigendom van Camozzi. Alle gegevens en informatie hierin (waaronder, maar niet beperkt tot foto's, afbeeldingen, tekeningen, handelsmerken, iconen) vallen onder de nationale en internationale regelingen inzake de bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze site mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, bewerkt, doorgestuurd of verdeeld, zelfs gedeeltelijk, zonder de specifieke geschreven toestemming van Camozzi. Niet-toegelaten gebruik wordt vervolgd.